Josquin Desprez - Ave Maria, gratia plena


Ave Maria, gratia plena

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, Virgo serena.
Ave cujus conceptio,
Solemni plena gaudio,
Coelestia, terrestria
Nova replet laetitia.
Ave cujus nativitas
Nostra fuit solemnitas,
Ut Lucifer, lux oriens,
Verum solem praeveniens.
Ave pia humilitas,
Sine viro foecunditas,
Cujus annunciatio
Nostra fuit salvatio.
Ave vera virginitas,
Immaculata castitas,
Cujus purificatio
Nostra fuit purgatio.
Ave praeclara omnibus
Angelicis virtutibus,
Cujus fuit assumptio
Nostra glorificatio.
O Mater Dei,
Memento mei.
Amen

[ anon.]


Gegroet Maria, vol mededogen

Gegroet Maria, vol mededogen,
de Heer zij met u, Maagd ingetogen.
Gegroet gij wier ontvangenis,
vol plechtige verheugenis,
de aarde en de hemelen
van nieuwe vreugd deed wemelen.
Gegroet, gij wier geboortefeest
ons een heilsteken is geweest,
als de Ochtendster, in 't oosten staand
en vr de ware zon opgaand.
Gegroet, gij vrome nederigheid,
gij, zonder man vol vruchtbaarheid,
die de verkondiging ontving
waarbij 't om onze redding ging.
Gegroet, gij ware maagdelijkheid,
gij kuise onbezoedeldheid,
wier rituele reiniging
diende tot onze zuivering.
Gegroet, vrouwe, getooid met al
de engelendeugden zonder tal,
gij die dankzij uw hemelvaart
oorzaak onzer verheffing waart.
O Moeder des Heren,
moge ik u deren.
Amen.

[1997 dr. Rudy Bremer]